Tag Archives: Đàn Guitar Classic Valote VC-303W

Đàn Guitar Classic Valote Vc-303W

Mặt đàn : Gỗ thông Sitka Hông đàn: Gỗ Điệp Mặt sau: Gỗ Điệp Cần đàn: Gỗ Vạn Cứng Ngựa đàn và tút đàn : Gỗ đen Dây đàn: Alice Ngựa đàn: Xương Bò Khóa đàn: Taiwan Tặng kèm bao đàn + Móng gẩy    

Đàn Guitar Classic Valote Vc-303W

Mặt đàn : Gỗ thông Sitka Hông đàn: Gỗ Điệp Mặt sau: Gỗ Điệp Cần đàn: Gỗ Vạn Cứng Ngựa đàn và tút đàn : Gỗ đen Dây đàn: Alice Ngựa đàn: Xương Bò Khóa đàn: Taiwan Tặng kèm bao đàn + Móng gẩy  

Đàn Guitar Classic Valote Vc-303W

Mặt đàn : Giỗ thông Sitka Hông đàn: Gỗ Điệp Mặt sau: Gỗ Điệp Cần đàn: Gỗ Vạn Cứng Ngựa đàn và tút đàn : Gỗ đen Dây đàn: Alice Ngựa đàn: Xương Bò Khóa đàn: Taiwan Tặng kèm bao đàn + Móng gẩy