•  Bộ nhớ : USB     

•  22 Sweet! Voice 

•  23 SA Voice -15 Mega Voice   – Màn hình màu 

•  20 Live! Voice  26 Cool! Voice

•   Phần đệm: 305 –  Phần thu: 16 tracks

•  Polyphony: 128 

Âm sắc: 891